Avís legal

Condicions d’ús i la seva acceptació

Aquestes condicions regulen l’ús de la web de la Drackar Navegants SL per l’usuari d’internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cada una de les condicions i restriccions que estiguin publicades a la web en el moment en què accedeixi a aquesta. L’accés a la web i/o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. Drackar Navegants SL es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis oferits en aquesta, incloent-hi la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

Condicions d’utilització de la Web

L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització de la web o qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o al punt establert a les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització de la web i/o dels seus serveis. La utilització de la web és gratuïta per l’usuari.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Drackar Navegants SL o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part de Drackar Navegants SL o del titular d’aquests drets s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució, diferents de les expressament autoritzades per Drackar Navegants SL. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquesta web ni dels continguts d’aquesta, sense el consentiment previ per escrit de Drackar Navegants SL, a no ser que la llei permeti, en la mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint-los inalterats, en tot cas, el Copyright i la resta de dades identificatives dels drets de Drackar Navegants SL i/o del titular dels drets d’aquests continguts. Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i/o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor de Drackar Navegants SL o del titular d’aquests.

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament de la Web

Drackar Navegants SL no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament de la web i/o dels seus serveis. En cas de produir-se interrupcions en el seu funcionament Drackar Navegants SL tractarà, si això fos possible, d’advertir-ho a l’usuari. Drackar Navegants SL tampoc garanteix la utilitat de la web i/o dels seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, la seva infal·libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. Drackar Navegants SL està autoritzat a efectuar totes les modificacions tècniques precises per a millorar la qualitat, el rendiment, l’eficàcia del sistema i de la seva connexió. A no ser que s’indiqui expressament en un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, no obstant això, Drackar Navegants SL està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés a la web en qualsevol moment. Sempre que això sigui possible, Drackar Navegants SL tractarà de comunicar-ho amb antelació a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles pel públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per Drackar Navegants SL. Tals continguts són facilitats de bona fe per Drackar Navegants SL amb informació procedent, a vegades, de fonts diferents de Drackar Navegants SL. Per tant, Drackar Navegants SL no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant, queda exclosa qualsevol tipus de responsabilitat de Drackar Navegants SL que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeix per mitjà de la web. Drackar Navegants SL no garanteix la idonïetat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars de qui accedeix a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Drackar Navegants SL no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, Drackar Navegants SL no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferits per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocats per tercers i a les que es pugui accedir a través de la web.

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

La web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. Drackar Navegants SL no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap tipus entreDrackar Navegants SL i el titular del lloc enllaçat. Drackar Navegants SL no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari o a tercers pel contingut de les pàgines web a les quals es trobi unida per un enllaç. Jurisdicció i llei aplicable. Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola. Drackar Navegants SL no té control sobre qui pugui accedir a la seva web i on puguin estar emplaçats. Tot i que Drackar Navegants SL és conscient d’això, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers; en cas de conflicte o reclamació en relació a la web o qualsevol dels serveis aquí prestats, les parts acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).