Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, DRACKAR NAVEGANTS SL, amb domicili social a c/ Sant Domenec 5, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Espanya;  amb CIF B-01910637; informa els usuaris del portal web latavernadeldrac.com sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant “Dades Personals”) perquè els usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a Drackar Navegants SL les dades personals que se’ls pugui requerir o que es puguin obtenir dels usuaris si es donés la subscripció en alguns dels serveis oferits per Drackar Navegants SL al portal. Drackar Navegants SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

En tals supòsits, Drackar Navegants SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació a la seva pràctica. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recopilades a través de formulari, seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de tramitar adequadament la seva sol·licitud, el destinatari del qual serà Drackar Navegants SL. Drackar Navegants SL, com a responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades. Per a això, i amb la finalitat de facilitar-li aquest tràmit, només caldrà que ens enviï un missatge amb la seva petició, a l’adreça electrònica: info@drakbrew.com

Igualment, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer. Remetent la informació sol·licitada als formularis, l’interessat consent expressament el tràmit i cessió de les seves dades a Drackar Navegants SL, per al compliment de la finalitat indicada a dalt.

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recopilades en els formularis seran incloses en un fitxer de Drackar Navegants SL amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i gestionar adequadament la prestació de serveis. Aquestes dades seran tractades per informar-lo i trametre-li publicitat sobre promocions especials relatives a serveis o productes relacionats amb internet i les noves tecnologies. Si no desitja que les seves dades siguin tractades amb finalitat comercial, li preguem que ens comuniqui expressament el seu desig a info@drakbrew.com, on també podrà exercir el seu dret a accés, rectificació, cancel·lació i oposició que la normativa li reconeix.